fbpx

Zapisy start! Native speakerzy - małe grupy - 2x więcej języka!

Witamy w samouczku języka hiszpańskiego. Wszystkich tych informacji oraz wielu innych możecie nauczyć sie w naszej szkole Perfect ul. Św Marcin 26 w Poznaniu...

Czas teraźniejszy odmiana czasowników regularnych orzaz nieregularnych

W języku hiszpańskim istnieją trzy grupy czasowników. Zależnie czy są  zakończone na: 1. -ar, 2. -er, 3. -ir.  Odmieniają się przez odcięcie końcówki bezokolicznika (-ar, -er, -ir) i zastąpienie jej  końcówkami osobowymi ,które przedstawiamy poniżej:

ODMIANA CZASOWNIKÓW REGULARNYCH W CZASIE TERAŹNIEJSZYM

 

1.  trabaj-o

2.  trabaj-as

3.  trabaj-a

4.  trabaj-amos

5.  trabaj-áis

6.  trabaj-an

comer

1.  com-o

2.  com-es

3.  com-e

4.  com-emos

5.  com-éis

6.  com-en

vivir

1.  viv-o

2.  viv-es

3.  viv-e

4.  viv-imos

5.  viv-ís

6.  viv-en

CZASOWNIKI NIEREGULARNE : należy nauczyć sie na pamięc ale dla ułatwienia charakteryzują się one podobnymi  zasadami odmiany.

Reguła zamiany samogłosek:

-o-na-ue-:polega na zamianie tematowego-o-na-ue-(contar, encontrar , dormir , costar , recordar, acordar, acostar, aprobar, comprobar, costar, volver....

poder:

Osoba

Singular-  l. poj

Plural - l. mn

1.osoba

yo puedo

nosotros podemos

2 osoba

tú puedes

Vosotros podéis

3 osoba

él, ella, usted puede

ellos, ellas, ustedes pueden

1.    

-
una -uejugar(grać)jako jedyny wykazuje wymianęu»ue(juego, juegas etc.)
-e-na-ie-Następuje tu wymiana tematowego-e-na-ie-.

Querer-chcieć

Osoba

Singular-  l. poj

Plural - l. mn

1.osoba

yo quiero

nosotros queremos

2 osoba

tú quieres

Vosotros queréis

3 osoba

él, ella, usted quiere

ellos, ellas, ustedes quieren

pensar - myśleć

Osoba

Singular-  l. poj

Plural - l. mn

1.osoba

yo pienso

nosotros pensamos

2 osoba

tú piensas

vosotros pensáis

3 osoba

él, ella, usted piensa

ellos, ellas, ustedes piensan


Podobnie odmienia się także czasownik adquirir /i:ie/ (adquiero, adquieres etc.) oraz inne perder, defender  , cerrar , comenzar , empezar , entender , perder , pensar, sentir ...

-e-na-i-Polega na zmianie-e-w temacie na-i-.

pedir - prosić

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo pido

nosotros pedimos

2 osoba

tú pides

vosotros pedís

3 osoba

él, ella, usted pide

ellos, ellas, ustedes piden

Inne czasownimi: pedir, servir. Zamiana następuje we wszystkich osobach oprócz pierwszej i drugiej liczby mnogiej.


CZASOWNIKI NA -UIR

Pojawia się w ich odmianie dodatkowe
-y-.

influir - wpływać, oddziaływać

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo influyo

nosotros influimos

2 osoba

tú influyes

vosotros influís

3 osoba

él, ella, usted influye

ellos, ellas, ustedes influyenCZASOWNIKI NA -CER, CIR

Pierwsza osoba liczby pojedyńczej tych czasowników kończy się na
-zco.

conocer - znać

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo conozco

nosotros conocemos

2 osoba

tú conoces

vosotros conocéis

3 osoba

él, ella, usted conoce

ellos, ellas, ustedes conocen


CZASOWNIKI NA -GO

Spora liczba czasowników kończy się w 1 osobie l. poj. na
-go.

Salir - wychodzić

 

Singular l.poj

Plural l.mn

1.osoba

yo salgo

nosotros salimos

2 osoba

tú sales

vosotros salís

3 osoba

él, ella, usted sale

ellos, ellas, ustedes salen

poner - kłaść

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo pongo

nosotros ponemos

2 osoba

tú pones

vosotros ponéis

3 osoba

él, ella, usted pone

ellos, ellas, ustedes ponen

tener - mieć

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo tengo

nosotros tenemos

2 osoba

tú tienes

vosotros tenéis

3 osoba

él, ella, usted tiene

ellos, ellas, ustedes tienenvenir (przychodzić)- vengo, Traer – traigo, decir (powiedzieć)- digo, hacer (robić)- hago.

CZASOWNIKI NA -UAR

Tu mamy akcent nad
u. actuar - działać

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo actúo

nosotros actuamos

2 osoba

tú actúas

vosotros actuáis

3 osoba

él, ella, usted actúa

ellos, ellas, ustedes actúan


Wyjątkiem są tu czasowniki na
-cuar, -guarktóre odmieniają siębezakcentowanegou:averiguar(sprawdzać) - averiguo, averiguasetc.

CZASOWNIKI NA -IAR

Czasami przy czasownikach zakończonych na
-iarpojawia się akcentowaneíw odmianie: enviar - wysyłać

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo envío

nosotros enviamos

2 osoba

tú envías

vosotros enviáis

3 osoba

él, ella, usted envía

ellos, ellas, ustedes envían


ale:

odiar - nienawidzić

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo odio

nosotros odiamos

2 osoba

tú odias

vosotros odiáis

3 osoba

él, ella, usted odia

ellos, ellas, ustedes odia

W przypadku odmiany czasowników częściowo nieregularnych możemy pomocniczo napisać czasownik w formie dwóch kolumn 3 os w l. Poj i mn. zaznaczając tzw. zasadę buta lub jak niektórzy mówią skarpetką; lub jak to w naszej szkole nazwaliśmy „elką „L) – to co poza „L-ką , skarpetka i butem” pozostaje bez zmian literowych np.:

 • QUERER (E:IE)

Quiero

Queremos

Quieres

Quereis

Quiere

Quieren

Całkowicie nieregularne czasowniki :Poniżej przedstawiamy najważniejsze:

SER , ESTAR,TENER, SABER, HABER, DAR,IR.

 

TENER

SABER

Yo

tengo

Tu

tienes

sabes

El/Ella

tiene

sabe

Nosotros/-as

tenemos

sabemos

Vosotros/-as

tenéis

sabéis

Ellos/Ellas

tienen

saben

ser - być

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo soy

nosotros somos

2 osoba

tú eres

vosotros sois

3 osoba

él, ella, usted es

ellos, ellas, ustedes son

estar - być, znajdować się

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo estoy

nosotros estamos

2 osoba

tú estás

vosotros estáis

3 osoba

él, ella, usted está

ellos, ellas, ustedes están

haber - czasownik posiłkowy PRZYDATNY BY TWORZYĆ CZASY W HISZPAŃSKIM;)

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo he

nosotros hemos

2 osoba

tú has

vosotros habéis

3 osoba

él, ella, usted ha

ellos, ellas, ustedes han

dar - dawać

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo doy

nosotros damos

2 osoba

tú das

vosotros dais

3 osoba

él, ella, usted da

ellos, ellas, ustedes dan

ir - iść

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo voy

nosotros vamos

2 osoba

tú vas

vosotros vais

3 osoba

él, ella, usted va

ellos, ellas, ustedes van


Czasownik BYĆ w języku hiszpańskim SER, ESTAR, HABER

W języku hiszpańskim mamy 3 sposoby wyrażania czasownika być:SER, ESTAR, HABER

estar - być, znajdować się

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo estoy

nosotros estamos

2 osoba

tú estás

vosotros estáis

3 osoba

él, ella, usted está

ellos, ellas, ustedes están

ser - być

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo soy

nosotros somos

2 osoba

tú eres

vosotros sois

3 osoba

él, ella, usted es

ellos, ellas, ustedes son

Podobnie jak w języku polskim pomijamy osobę, mówimy bardzo często zamiast Ja jestem zadowolony. – jestem zadowolony.

CZASOWNIK BYĆ - HABER  nie zmienia swojej formy.HAY ( czytamy: aj ),która w zależności od kontekstu może znaczyć "jest/są" lub "znajduje się/znajdują się"Haber odmienia się przez osoby, kiedy występuje w funkcji czasownika posiłkowego i tworzy  czasy złożonych

Po HAY nie używamy rodzajników określonych TYLKO nieokreślone (un, una, unos, unas) oraz:przysłowki i przyimki jak: poco(s) -mało ,mucho(s) - dużo , algunos - kilka i liczebniki.

haber - czasownik posiłkowy PRZYDATNY BY TWORZYĆ CZASY W HISZPAŃSKIM;)

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

1.osoba

yo he

nosotros hemos

2 osoba

tú has

vosotros habéis

3 osoba

él, ella, usted ha

ellos, ellas, ustedes han

SER i ESTAR.

Jedna z podstawowych zagadnień gramatycznych , która poruszamy na naszych zajęciach w szkole Perfect to różnica międzySER i ESTAR.

SERoznacza pochodzenie, aESTARmiejsce przebywania :Estamos en Polonia - Jesteśmy ( przebywamy) w Polsce. Somos polacos - Jesteśmy Polakami

SERużywamy, aby mówić o (stałych, trwałych) cechach wyglądu i charakteru, a ESTARkiedy mówimy o samopoczuciu i stanach przejściowych.

Przykłady: Jordi es guapo. - Jordi jest ładny. Ana esta enferma - Ana jest chora

Mowa  zależna

Mowę zależnąużyjemy aby powtórzyć, przekazać czyjąś wypowiedź. Występuje tu następstwo czasów.

Jak dokonać PRZEKSZTAŁCENIA ....

Verbo introductor (decir)

Estilo Directo

Estilo Indirecto

Presente/Preterito Perfecto

}

PRESENTE/PASADO =>

PRESENTE/PASADO

FUTURO =>

FUTURO

     

Preterito Perfecto
Preterito Indefinido/Imperfecto/
Pluscuamperfecto

}

PRESENTE =>

PRETERITO IMPERFECTO

PRETERITO PERFECTO =>

PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO/INDEFINIDO

PRETERITO INDEFINIDO =>

PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO/INDEFINIDO

PRETERITO IMPERFECTO

PRETERITO IMPERFECTO

FUTURO=>

CONDITIONAL

Pretérito Anterior czyli Czas Zaprzeszły

Pretérito Anteriorwyraża czynności w przeszłości, które wydarzyły się przed inną czynnością mającą miejsce również w przeszłości. Odmieniamy czasownikhaberw czasie Pretérito Perfecto Simple lub Pretérito Indefinido - pełni on w zdaniu funkcję tzw. czasownika posiłkowego i dodajęmy czasownik właściwy w postaciParticipios Pasado.

Participio Pasado to imiesłów biernyczasownika opisujący czynność,akcję, którą chcemy wyrazić. Pretérito Perfecto Simple de HABER

Odmiana HABER przez osoby w Pretérito Perfecto Simple de Indicativo

yo

HUBE

tu

HUBISTE

el/ella/Vd.

HUBO

nosotros/-as

HUBIMOS

vosotros/-as

HUBISTEIS

ellos/ellas/Vds.

HUBIERON

Participios Pasado

Tworzymy łatwo wg zasady: do czasowników zkończonych na -ar dodajemy końcówkę -ado natomiast do czasowników zkończonych na -er, -ir dodajemy końcówkę -ido (np.: entrar-entrado, vivir - vivido)

Oprócz regularnie tworzonych Participio Pasado istneją jak to zwykle bywa;( równieżnieregularneNajczęsciej używane znajdziecie poniżej:Partcipio Pasado :

SER

SIDO

BYĆ

VER

VISTO

WIDZIEĆ

PONER

PUESTO

KŁAŚĆ

ESCRIBIR

ESCRITO

PISAĆ

ABRIR

ABIERTO

OTWIERAĆ

VOLVER

VUELTO

WRACAĆ

HACER

HECHO

ROBIĆ

ROMPER

ROTO

ŁAMAĆ

DECIR

DICHO

MÓWIĆ

Preterito Perfecto (Perfecto Compuesto)

Preterito Perfecto(Perfecto Compuesto) użyjemy do wyrażania czynności, która miała miejsce w przeszłości i wydarzyła się przed inną czynnością w przeszłości.

Pytania tworzy się poprzez postawienie na początku zdania odwróconego pytajnika ¿ następnie postępujemy zgodnie z konstrukcją, podmiot jest najczęściej pomijany, ponieważ już sam odpowiednio odmieniony czasownik posiłkowy wskazuje nam adrestata pytania.

¿(PODMIOT) +Pretérito Perfecto Simple de HABER + Participio Pasado +...?

¿(Ella) empezó a llorar en cuanto hubo oido toda la verdad?
(Czy (Ona) zaczęła płakać jak tylko usłyszała całą prawdę?)

Przeczenia tworzymy natomiast za pomocąNO, które stawiamy między podmiotem, a czasownikiem posiłkowym HABER odpowiednio odmieniony. Jeżeli, nie używamy podmiotu toNOtrafia na początek zdania przed czasownik posiłkowy.

(PODMIOT) +NO + Pretérito Perfecto Simple de HABER + Participio Pasado +...

Estuvieron tranquilos hasta que no hubo perdido la maleta.
(Byli spokojni, dopóki nie zgubili walizki.)

ODMIANA CZASOWNIKA ZWROTNEGO

Zaimek Zwrotny ( Pronombres Reflexivos )odpowiednio odmieniony wstawiamy przed czasownik posiłkowyHABER( odmieniony ), natomiast poPretérito Perfecto Simple de HABER znajduje się czasownik właściwy w formirImiesłowu Biernego(Participio Pasado).

Odmiana LEVANTARSE w Pretérito Anterior

yo

ME

HUBE LEVANTADO

tu

TE

HUBISTE LEVANTADO

el/ella/Vd.

SE

HUBO LEVANTADO

nosotros/-as

NOS

HUBIMOS LEVANTADO

vosotros/-as

OS

HUBISTEIS LEVANTADO

ellos/ellas/Vds.

SE

HUBIERON LEVANTADO

Charakterystyczne dla tego czasu są określniki:

APENAS

LEDWO, ZALEDWIE

ASÍ QUE

TAK WIĘC

EN CUANTO

JAK TYLKO

EN SEGUIDA QUE

JAK TYLKO

LUEGO QUE

POTYM JAK

TAN PRONTO COMO

JAK TYLKO, TAK SZYBKO JAK

DESPUÉS

ZARAZ PO

UNA VEZ QUE

JAK TYLKO

PRETERITO INDEFINIDOto czas przeszły dokonany.

CZASOWNIK REGULARNY  W PRETERITO INDEFINIDO

Odmiana CZASOWNIKÓW REGULARNYCH w Preterito Indefinido.

PODMIOT

HABLAR

COMER

VIVIR

yo

HABLÉ

COMI

VIVI

tu

HABLASTE

COMISTE

VIVISTE

el/ella/Vd.

HABLÓ

COMIÓ

VIVIÓ

nosotros/-as

HABLAMOS

COMIMOS

VIVIMOS

vosotros/-as

HABLASTEIS

COMISTEIS

VIVISTEIS

ellos/ellas/Vds.

HABLARON

COMIERON

VIVIERON

w koniugacjach -er i -ir czasowniki odmieniają się w ten sam sposób więc ułatwi nam to naukę.

tak odmieniamy również:ayundar, beber, casarse,comprar, escribir, nacer, recibir, salir, terminar, vivir, vender.....

Najczęsciej używane czasowniki nieregularne w czasie PRETERITO INDEFINIDO :

 

yo

tu

el/ella

nosotros/-as

vosotros/-as

ellos/ellas

andar

anduve

anduviste

anduvo

anduvimos

anduvisteis

anduvieron

conducir

conduje

condujiste

condujo

condujimos

condujisteis

condujeron

dar

di

diste

dio

dimos

disteis

dieron

decir

dije

dijiste

dijo

dijimos

dijisteis

dijeron

dormir

dormi

dormiste

durmio

dormimos

dormisteis

durmieron

estar

estuve

estuviste

estuvo

estuvimos

estuvisteis

estuvieron

hacer

hice

hiciste

hizo

hicimos

hicisteis

hicieron

ir

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron

leer

lei

leiste

leyo

leimos

leisteis

leyeron

morir

mori

moriste

murio

morimos

moristeis

murieron

pedir

pedi

pediste

pidio

pedimos

pedisteis

pidieron

poder

pude

pudiste

pudo

pudimos

pudisteis

pudieron

poner

puse

pusiste

puso

pusimos

pusisteis

pusieron

producir

produje

produjiste

produjo

produjimos

produjisteis

produjeron

proponer

propuse

propusiste

propuso

propusimos

propusisteis

propusieron

querer

quise

quisiste

quiso

quisimos

quisisteis

quisieron

saber

supe

supiste

supo

supimos

supisteis

supieron

ser

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron

sentir

senti

sentiste

sintio

sentimos

sentisteis

sintieron

traducir

traduje

tradujiste

tradujo

tradujimos

tradujisteis

tradujeron

tener

tuve

tuviste

tuvo

tuvimos

tuvisteis

tuvieron

traer

traje

trajiste

trajo

trajimos

trajisteis

trajeron

venir

vine

viniste

vino

vinimos

vinisteis

vinieron

vestir

vesti

vestiste

vistio

vestimos

vestisteis

vistieron

W tym czasie często czasowniki zakończone na-car, -gari-zarmają temat zakończony odpowiednio na-qu, -gui-cw 1 osobie liczby pojedyńczej. np. buscar – busqué, cruzar - crucé

W czasownikach w 3. osobie l.poj i l.mn występuje zamianae => i. mentir (mentí, mentiste, mintió, mentimos, mentisteis, mintieron) , servir (serví, serviste, sirvió, servimos, servisteis, sirvieron) ,sentirse (me sentí, te sentiste, se sintió, nos sentimos, os sentisteis, se sintieron)

reirse (me reí, te reiste, se rió, nos reimos, os reisteis, se rieron)

Zamianainaydotyczy 3. osoby liczby pojedyńczej i mnogiej. leer (leí, leiste, leyó, leimos, leisteis, leyeron), construir (construí, construiste, construyó, construimos, contruisteis, construyeron) , oir (oí, oiste, oyó, oimos, oisteis, oyeron)

Preterito Pluscuamperfecto

Preterito Pluscuamperfectoto czas zaprzeszły do wyrażania czynności przeszłych dokonanych.
Leí lo que me habías escrito. - Przeczytałem to, co mi napisałeś.

(Podmiot- niekoniecznie musi być) + Pretérito imperfecto de HABER + Participio Pasado + dopełnienie.

Pretérito imperfecto de HABER jest toczasownik posiłkowy HABERodmieniany wPreterito Imperfecto . Participio Pasado to imiesłów bierny. Zasada tworzenia poniżej.

Pretérito imperfecto de HABER

Odmiana HABER przez osoby w Preterito Imperfecto

yo

HABIA

tu

HABIAS

el/ella/Vd.

HABIA

nosotros/-as

HABIAMOS

vosotros/-as

HABIAIS

ellos/ellas/Vds.

HABIAN

Participios Pasado

Tworzymy łatwo wg zasady: do czasowników zkończonych na -ar dodajemy końcówkę -ado

do czasowników zkończonych na -er, -ir dodajemy końcówkę -ido (np.: entrar-entrado, vivir - vivido)

Oprócz regularnie tworzonych Participio Pasado istneją jak to zwykle bywa;( równieżnieregularneNajczęsciej używane wymienimy poniżej:Partcipio Pasado :

SER

SIDO

BYĆ

VER

VISTO

WIDZIEĆ

PONER

PUESTO

KŁAŚĆ

ESCRIBIR

ESCRITO

PISAĆ

ABRIR

ABIERTO

OTWIERAĆ

VOLVER

VUELTO

WRACAĆ

HACER

HECHO

ROBIĆ

ROMPER

ROTO

ŁAMAĆ

DECIR

DICHO

MÓWIĆ

Preterito Pluscuamperfectoużywamydo wyrażania czynności zaprzeszłej, gdy mówimy o zdarzeniu mającym miejsce w przeszłości, które wydarzyło się przed inną czynnością mającą miejsce również w przeszłości. Również gdy mówimy o  wydarzeniu będącym w związku z czasem Preterito Perfecto. CzasuPreterito Pluscuamperfectoużywa się często  z takimi słówkami jak "durante" -przez i "desde"  - od w celu wyrażenia czynności trawjącej w przeszłości lub momentu rozpoczęcia czynności w przeszłości.

Habían trabajado durante mucha horas.
(Pracowali przez wiele godzin.)

Pytania tworzy się poprzez postawienie na początku zdania odwróconego pytajnika ¿ następnie postępujemy zgodnie z konstrukcją, podmiot najczęściej pomijamy.

¿(PODMIOT) +Pretérito imperfecto de HABER + Participio Pasado +...?

Mi madre se enfadó conmigo. ¿(Tú)Le habías dicho algo malo sobre mi?
(Moja mama się na mnie obraziła. Czy (ty) powiedziałeś jej o mnie coś złego?)

Przeczenia tworzymy natomiast za pomocąNO, które stawiamy między podmiot, a czasownikiem posiłkowym HABER odpowiednio odmieniony.

(PODMIOT) +NO + Pretérito imperfecto de HABER + Participio Pasado +...

(Yo) no había comido dulce desde el 1 de enero hasta esta mañana.
((Ja) nie jadłam słodyczy od 1 stycznia do dzisiejszego ranka.)

PRETERITO IMPERFECTO – przeszły niedokonany

Hiszpański czas Preterito Imperfecto jest odpowiednikiem polskiego czasu niedokonanego do wyrażania czynności, które trwały w przeszłości przez pewien czas lub powtarzały się. 
Przykłady: Al tener siete años ya sabía escribir. Mając siedem lat już umiała pisać. Cada verano pasabamos en la casa de mi abuela. Każde lato spędzaliśmy w domu mojej babci

ODMIANA CZASOWNIKÓW W PRETERITO IMPERFECTO

Odmiana CZASOWNIKÓW REGULARNYCH w Preterito Imperfecto.

PODMIOT

CANTAR

BEBER

VIVIR

yo

CANTABA

BEBIA

VIVIA

tu

CANTABAS

BEBIAS

VIVIAS

el/ella/Vd.

CANTABA

BEBIA

VIVIA

nosotros/-as

CANTABAMOS

BEBIAMOS

VIVIAMOS

vosotros/-as

CANTABAIS

BEBIAIS

VIVIAIS

ellos/ellas/Vds.

CANTABAN

BEBIAN

VIVIAN

W koniugacjach -er i -ir czasowniki odmieniają się w ten sam sposób!;)

CZASOWNIKI NIEREGULARNE W PRETERITO IMPERFECTO:
Niewiele na nasze szczęscie jest czasowników  nieregularnych  w Preterito Imperfecto.

CZASOWNIKI W PEŁNI NIEREGULARNE

PODMIOT

SER

IR

VER

yo

ERA

IBA

VEIA

tu

ERAS

IBAS

VEIAS

el/ella/Vd.

ERA

IBA

VEIA

nosotros/-as

ERAMOS

IBAMOS

VEIAMOS

vosotros/-as

ERAIS

IBAIS

VEIAIS

ellos/ellas/Vds.

ERAN

IBAN

VEIAN

Możemy użyć Preterito Imperfecto do wyrażania powodów przyczyn innych sytuacji, zjawisk jakie zaszły również w przeszłości.

Ayer estaba muy ocupado y por eso no te llamé.
(Wczoraj byłem bardzo zajęty, dlatego do ciebie nie zadzwoniłem.)

Czasu Preterito Imperfecto używa się również do  do opisywania wyglądu oraz zachowań osób i rzeczy w odniesieniu do przeszłosci. Czasu tego używamy również do wyrażania próśb (forma grzecznościowa)

Queríamos comer algo de la cocina española. (Chcieliśmy zjeść cos z kuchni hiszpańskiej.)

¿(Tú) viajabas mucho?  (Czy (Ty) dużo podróżowałeś?)

Przeczenia tworzymy natomiast za pomocąNO, które stawiamy między podmiotem, a czasownikiem odpowiednio odmieniony.  Preterito Imperfecto: często używamy następujacych określników czasu:a veces -czasem, de vez en cuando -czasami,antes-przedtem, cada lunes -w każdy poniedziałek , todos los dias -codziennie

Futuro Imperfecto

Futuro Imperfectoużyjemy do mówienia o czynnościach przyszłych. W języku potocznym zastępowany jest przez konstrukcjęir + a + infinitivo.Maria va a enseñarme italiano. - Maria będzie uczyć mnie włoskiego.

ODMIANA CZASOWNIKÓW W FUTURO IMPERFECTO

Odmiana CZASOWNIKÓW REGULARNYCH w Futuro Imperfecto.

PODMIOT

CANTAR

BEBER

VIVIR

yo

CANTARÉ

BEBERÉ

VIVIRÉ

tu

CANTARÁS

BEBERÁS

VIVIRÁS

el/ella/Vd.

CANTARÁ

BEBERÁ

VIVIRÁ

nosotros/-as

CANTAREMOS

BEBEREMOS

VIVIREMOS

vosotros/-as

CANTARÉIS

BEBERÉIS

VIVIRÉIS

ellos/ellas/Vds.

CANTARÁN

BEBERÁN

VIVIRÁN

odmieniając nie odcinamy końcówek -ar, -er, -ir. We wszystkich grupach dodajemy takie same końcówki – to duże ułatwienie.

 

LICZBA POJEDYŃCZA

LICZBA MNOGA

 

yo

tu

el/ella

nosotros/-as

vosotros/-as

ellos/ellas

decir

diré

diras

dira

diremos

direis

diran

hacer

haré

haras

hara

haremos

hareis

haran

poder

podré

podras

podra

podremos

podreis

podran

poner

pondré

pondras

pondra

pondremos

pondreis

pondran

querer

querré

querras

querra

querremos

querreis

querran

saber

sabré

sabras

sabra

sabremos

sabreis

sabran

salir

saldré

saldras

saldra

saldremos

saldreis

saldran

tener

tendré

tendras

tendra

tendremos

tendreis

tendran

venir

vendré

vendras

vendra

vendremos

vendreis

vendran

Często w zdaniach tego typu wykorzystujemy określniki czasu takie jak: luego, mas tarde, esta noche, etc.

Te lo diré mañana. (Powiem Ci to jutro.)

Również do wyrażania niepewność, prawdopodobieństwo, wątpliwość.¿Quién será mi marido? (Kto zostanie moim mężem?)Typowe dla  czasu Futuro Imperfecto określniki to:

luego- potem, mañana-jutro, mas tarde-później, esta noche-dziś wieczorem, el año que viene-w przysłym roku, la semana que viene-w przysłym tygodniu, el mes que viene-w przysłym miesiącu,dentro de un mes-za miesiac, dentro de tres años-za trzy lata

Futuro Perfecto- Czas przyszły dokonany złożony

Futuro Perfecto to czas przyszły dokonany złożony, służący do wyrażania czynności przyszłej. Opisuje zazwyczaj czynność, która ma się skończyć w jakimś momencie w przyszłości.

Mañana habrá terminado el proyecto. Jutro będzie miał skończony projekt.
Tendré hijos cuando habré terminado los estudios. Będę miała dzieci jak będę miała skończone studia.

(Podmiot) + Futuro Imperfecto de HABER + Participio Pasado + dopełnienie.

Futuro Imperfecto de HABER jest toczasownik posiłkowy HABERodmieniany wFuturo Imperfecto .
Participio Pasado to imiesłów biernydanego czasownika opisujący akcję, którą chcemy wyrazić w zdaniu w Futuro Imperfecto. Futuro Imperfecto de HABER

Odmiana HABER  :  Futuro Imperfecto

yo

HABRÉ

tu

HABRÁS

el/ella/Vd.

HABRÁ

nosotros/-as

HABREMOS

vosotros/-as

HABRÉIS

ellos/ellas/Vds.

HABRÁN

Participios Pasado

Tworzenie: do czasowników zkończonych na -ar dodajemy końcówkę -ado

do czasowników zkończonych na -er, -ir dodajemy końcówkę -ido (np.: vivir – vivido)

Oprócz regularnych czasowników są równieżnieregularne.

Futuro Perfectoużywamy przy mówienia o czynności, która zakończy się przed pewnym określonym czasem (punktem) w przyszłości. Futuro Perfecto jest wykorzystywane do tworzenia hipotez w teraźniejszości i przeszłości.

Es muy tarde. Nuestros hijos ya habrán llegado a Madrid.
(Jest bardzo późno. Nasze dzieci pewnie dotarły już do Madrytu.)

Używamy powyższego czasu w pytaniach na które nie oczekujemy odpowiedzi (pytania retoryczne)

Necesito una cacerola muy grande. ¿Dónde lo habrá comprado?
(Potrzebuję dużego garnka. Gdzież go kupię?)

¿(PODMIOT) +Futuro Imperfecto de HABER + Participio Pasado +...?

¿Habrá sido capaz de mentirme?
(Czyżby był w stanie mnie okłamać?)

¿Habrán limpiado toda la casa por ellos mismos?
(Czyżby posprzątali mieszkanie sami?)

Przeczenia tworzymy natomiast za pomocąNO, które stawiamy między podmiotem, a czasownikiem posiłkowym HABER odpowiednio odmieniony.

(PODMIOT) +NO + Futuro Imperfectode HABER + Participio Pasado +

No habíais comprado sal. Sempre olvidáis hacerlo.
(Pewnie nie kupiliście soli. Zawsze zapominacie to zrobić.)

Numeros - Liczby

1.     uno

2.     dos

3.     tres

4.     cuatro

5.     cinco

6.     seis

7.     siete

8.     ocho

9.     nueve

10. diez

11. once

12. doce

13. trece

14. catorce

15. quince

16. dieciséis

17. diecisiete

18. dieciocho

19. diecinueve

20. veinte

21.veintiuno

22.veintidós

23.veintitrés

24.veinticuatro

25.veinticinco

26.veintiséis

27.veintisiete

28.veintiocho

29.veintinueve

Liczebniki takie jak uno i veintiuno. a także inne liczebniki zawierajace końcówkę -uno, które występują przed rzeczownikiem rodzaju męskiego skracamy do un.:un minuto -1 min.Natomiast, gdy takie liczebniki występują przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego zmieniamy uno na una. una mesa - 1 stół

30. treinta
31. treinta yuno
32.treinta ydos
33. treinta ytres
34. treinta ycuatro
35. treinta y cinco
36.treinta yseis
37.treinta ysiete
38.treinta yocho
39. treinta ynueve

40. cuarenta
41.cuarenta yuno
42.cuarenta ydos
...

50. cincuenta
51.cincuenta yuno
52.cincuenta ydos
...

60. sesenta
61. sesenta y uno
62. sesenta y dos
....

70. setenta
71.setenta y uno
72.setenta ydos
...

80. ochenta

81.ochenta yuno
82.ochenta ydos
...

90. noventa
91. noventa y uno
92. noventa y dos
...

100. cien

100. cien
101.cientouno
102.ciento dos
103.cientotres
...

200. doscientos, -as
300. trescientos, -as
400. cuatrocientos, -as
500. quinientos, -as
600. seiscientos, -as
700. setecientos, -as
800. ochocientos, -as
900. novecientos, -as

Cientonie ma rodzaju żeńskiego.

1.000.mil 
2.000. dos mil
3.000. tres mil.
4.000. cuatro mil
5.000. cinco mil
6.000. seis mil
7.000. siete mil
8.000. ocho mil
9.000. nueve mil
...

1.000.000.un millón

1.000.000.000.mil millones 
1.000.000.000.000.un billion


LICZEBNIKI PORZĄDKOWE - NUMERALES ORDINALES

1.     primero, -a

2.     segundo, -a

3.     tercero, -a

4.     cuarto, -a

5.     quinto, -a

6.     sexto, -a

7.     septimo, -a

8.     octavo, -a

9.     noveno, -a

10.decimo, -a

11.undecimo, -a

12.duodecimo, -a

13.decimotercero, -a

14.decimocuarto, -a

15.decimoquinto, -a

16.decimosexto, - a

17.decimoseptimo, -a

18.decimooctavo, -a

19.decimonoveno, -a

20.vigesimo, -a

Od każdej formy męskiej tworzymy formy żeńskie zamieniając-o na-a.

Liczbę mnogą

Liczbę mnogąrzeczowników zakończonych nieakcentowaną samogłoską,lub akcentowanym -e, -a tworzymy przez dodanie końcówki -s.

LA MESA - LAS MESAS, EL DEDO - LOS DEDOS, EL CAFE - LOS CAFES, LA MAMA - LAS MAMAS

W pozostałych przypadkach, np. kiedy rzeczowniki zakończone są spółgłoską (oprócz -x ) albo -y tworzymy ich liczbę mnogą przez dodanie końcówki. -es.

LA MUJER - LAS MUJERES, EL RELOJ - LOS RELOJES, EL REY - LOS REYES

Rzeczowniki zakonczone na-s,więcej niż jednosylabowe i nieakcentowane na ostatniej sylabie, nie zmieniają się w liczbie mnogiej

EL LUNES - LOS LUNES, EL  ANALISIS - LOS ANALISIS

Zdania warunkowe I typu Si + Presente de indicativo + Futuro imperfecto

Używając pierwszego okresu warunkowego mówimy o wydarzeniu w przyszłości, które ma realną szansę, aby zaistnieć. Jednak niejest to pewne. 1 tryb warunkowy wyraża czynności możliwe do realizacji w przyszłości. Wykonanie czynności przyszłej ( Futuro Imperfecto) uzależnione jest od zaistniałej sytuacji ( Presente de Indicativo -czas terażniejszy prosty ). Si + Presente de indicativo + Futuro imperfecto.

Powyższy okres warunkowy jest równoważny z poniższą konstrukcją: Futuro imperfecto + Si + Presente de indicativo.Po Si nigdy nie używamy czasu Futuro!Si tengo tiempo, iré al cine. lub Iré al cine si tengo tiempo.) Jeżeli będę miał/a czas, pójdę do kina.

Zdania warunkowe II typuSi + Pretérito imperfecto de subjuntivo + Potencial simple.

. Często wyraża pragnienia,marzenia:Gdybym miał dużo pieniędzy, kupiłbym sobie samochód

Drugiego okresu warunkowego używamy mówiąc o teraźniejszości i przyszłości, jeśli istnieje niewielkie prawdopodobieństwo spełnienia warunku lub warunek nie może być spełniony.

Si + Pretérito imperfecto de subjuntivo + Potencial simple.

lubPotencial simple + Si + Pretérito imperfecto de subjuntivo.Si no lloviese/lloviera, daríamos una vuelta.  lub Daríamos una vuelta si no lloviese/lloviera.) Gdyby nie padało, poszlibyśmy na spacer.

Zdania warunkowe III typuSi + Pluscuamperfecto de subjuntivo + Potencial compuesto.

Wyraża czynności, które z jakiegoś powodu nie mogły odbyć się w przeszłości. Coś mogło zdarzyć się w przeszłości ale się nie zdarzyło.Si + Pluscuamperfecto de subjuntivo + Potencial compuesto.

Lub: Si + Pluscuamperfecto de subjuntivo + Pluscuamperfecto de subjuntivo.

Lub: Potencial compuesto/Pluscuamperfecto de subjuntivo + Si + Pluscuamperfecto de subjuntivo.

Si me hubieras pedido, te habría/hubiera ayudado. (lub Te habría/hubiera ayudado si me hubieras pedido.)  Gdybyś mnie (wtedy) poprosił, pomógłbym Ci.

Zdania warunkowe mieszanego typu

Wyrażają czynności niemożliwe do realizacji w teraźniejszości, ponieważ w przeszłości nie zostały wykonane czynności będące dla nich warunkiem koniecznym. Si + Pluscuamperfecto de subjuntivo + Potencial simple.

Lub: Potencial simple + Si + Pluscuamperfecto de subjuntivo.

Si se hubieran casado, tendrían ya hijos.  (lub Tendrían ya hijos si se hubieran casado.)  Gdyby się (byli) wtedy pobrali, mieliby już dzieci.

Rzeczowniki i rodzajniki

Rzeczownikiw języku hiszpańskim najczęściej poprzedzane są tzw. rodzajnikami (artículo). Użycie tych rodzajników jest bardzo istotne jeżeli chodzi o sens i znaczenie zdań w języku hiszpańskim. Istnieją oczywiście przypadki w których nie używamy rodzajników 9podajemy je ponieżej).
Ze względu na rodzaj podzielimy wyrazy na:  męski (masculino) i  żeński (femenino)oraz  ze względu na liczbę: pojedyncza (singular) i mnoga (plural)

 • zawsze rzeczowniki osób i zwierząt płci męskiej stosowane są jako rzeczowniki rodzaju męskiego, posiadają one również swoje odpowiedniki płci żeńskiej będące rodzaju żeńskiego
  pj: el hombre , el caballo , el gato , el profesor
  ich żeńskie odpowiedniki: la mujer , la yegua , la gata , la profesora
 • zazwyczaj rzeczowniki kończące się na -o są rodzaju męskiego
  pj: el cuaderno , el balso , el libro
  wyjątki: la mano , la radio , la foto , la moto , ...
 • zazwyczaj rzeczowniki kończące się na -a są rodzaju żeńskiego
  pj: la ventana , la película , la casa
  wyjątki: el problema , el idioma , el tema , el sofa ,....
 • rzeczowniki kończące się spółgłoską lub na -e mogą być rodzaju męskiego albo żeńskiego
  la lección , el lápiz , la clase , ....

RODZAJNIKI OKREŚLONE (Articulos Definidos)

Przed rzeczownikami mogą występować nastepujące rodzajniki określone (definidos):

 

Masculino ( męski )

Femenino ( żeński )

singular

elgato

la gata

plurar

los gatos

las gatas

singular

el profesor

la profesora

plurar

los profesores

las profesoras

RODZAJNIKI OKREŚLONE użyjemy

 • mówiąc o osobach, rzeczach, które są znane naszym rozmówcą
 • mówiąc o osobach, rzeczach określanych za pomocą dodatkowych informacji
 • przed rzeczownikami odnoszącymi się do miejsc, rzeczy, osób, które pojawiły się już podczas rozmowy
 • mówiąc o konkretnych osobach, rzeczach, zjawiskach  oraz jedynych w swoim rodzaju
 • przy  godzinie i dacie
 • przed tytułami grzecznościowymi, naukowymi
 • przed nazwą gór, rzek, itp.
 • przed rzeczownikami abstrakcyjnymi gdy nie stosujemy przymiotnika
 • przedmiotach, które znajdują się w każdym domu
 • z rzeczownikami odnoszącymi się do części ciała

RODZAJNIKI NIEOKREŚLONE (Articulos Indefinidos)  przyjmują następujące formy

 

Masculino ( męski )

Femenino ( żeński )

singular

ungato

una gata

plurar

unos gatos

unas gatas

STOSUJEMY RODZAJNIKI NIEOKREŚLONE

przed rzeczownikami odnoszącymi się do miejsc, rzeczy, osób, o których mówimy poraz pierwszy podczas rozmowy , które nie są znane naszym rozmówcą

 • mówiąc o osobach, rzeczach, zjawiskach jednych z wielu tegorodzaju
 • gdy stosujemy konstrukcję zdaniową z HAY
 • dokonując oceny jakiejś osoby, rzeczy za pomocą przymiotnika
 • używając rodzajnik nieokreślony w liczbie mnogiej w kontekście "kilka"
 • NIE STOSUJEMY RODZAJNIKÓW ...
 • przy : imonach,nazwiskach, nazwach miast, krajów
 • w konstrukcji "NO HAY" , "NO TENER"
 • gdy pytamy ogólnie o posiadanie czegoś.
 • z rzeczownikami niepoliczalnymi
 • w przypadku rzeczowników poprzedzonych zaimkami

STOPniowanie

W języku hiszpańskim używa się podobnie jak w języku polskim 3 stopni przymiotników. Są to :

 • el positivo (równy) , el comparativo (wyższy) , el superlativo (najwyższy)

STOPIEŃ RÓWNY - EL POSITIVO
Przymiotniki w stopniu równym występują w konstrukcji porównawczej:

TAN .... COMO - TAK .../RÓWNIE.... JAK....

La falda es tan elegante como el pantalón.

STOPIEŃ WYZSZY - EL COMPARATIVO

Jeżeli jakaś cecha ma większe natężenie i chcemy ją pokreślić używając stopnia wyższego, przed przymiotnikiem musimy wstawimy más (z akcentem graficznym nad a) oznaczające bardziej.  más comodo - wygodniejszy

W momenice gdy chcemy powiedzieć o tym, że jakaś cecha występuje w mniejszym znaczeniu przed przymiotnikiem stawiamy  menos oznaczajace mniej.menosinteligente -mniej inteligentny

Aby podkreślić większe/mniejsze natężenie jakiejś cechy w stosunku do innej powiemy: MAS/MENOS .... QUE - BARDZIEJ/MNIEJ .... NIZ Przykład: Esta chica es mas simática que aquella.- Ta dziewczyna jest bardziej sympatyczna niż tamta.

STOPIEŃ NAJWYZSZY - EL SUPERLATIVO

el mas bonita - najładniejsza

El/la mas/menos .... de... - naj.../najbardziej/najmniej... z...

Antonio es el mas joven de la clase. - Antonio jest najstarszy z klasy.

ZAIMKI OSOBOWEwystępują w zdaniu w następujących przypadkach:

 • jako podmiot, czyli JA , TY , ON/ONA, itd.
 • jako dopełnienie bliższe MNIE, CIEBIE, JEGO, itd.
 • jako dopełnienie dalsze MNIE, TOBIE, JEMU, itd.
 • mogą być poprzedone odpowiednimi przyimkami,

Zaimki osobowe pełniące funkcję podmiotu to:

Yo-JA ,Tu – TY,, El/Ella-ON/ONA, Nosotros/-as-MY, Vosotros/-as- WY, Ellos/Ellas - ONI/ONE

Zaimki osobowe pełniące funkcję dopełnienia bliższego to:

Me

MNIE

Te

CIEBIE

Lo
La

JEGO, GO, PANA
JĄ, PANIĄ

Nos

NAS

Os

WAS

Los
Las

ICH, PANÓW
JE, PANIE

Zaimki osobowe pełniące funkcję dopełnienia dalszego to:

me-mnie,mi , te-tobie, le/se-jemu, jej, panu, pani , nos-nam, os-wam, les/se-im, państwu

Zaimki osobowe mogą być również poprzedzone w zdaniu przyimkiem. Wtedy przyjmują one poniższe formy: Mi, Ti, El/Ella/Usted, Nosotros/-as, Vosotros/-as,Ellos/Ellas/Ustedes

preparar para mi- przygotować dla mnie.Szczególny przypadek stanowi konstrukcja z przyimkiemCON, gdyż w zdaniu zaimki 1 i 2 os. l. Poj.:
conmigo, contigo Zaimki él/ella/ellos/ellas tworzą formęconsigoz przyimkiem CONtylko wtedy gdy zaimek osobowy jest zbieżny z podmiotem w zdaniu, czyli:
Przykład:Él no quiere llevar a su hermano consigo.- On nie chce zabrać z sobą swojego brata.Ale:No quiero hablar con él.- Nie chcę z nim rozmawiać.

Alfabet

A

B

C

CHE

D

E

F

[a]

[be]

[ce]

[che]

[de]

[e]

[efe]

G

H

I

J

K

L

LL

[ge]

[hache]

[i]

[jota]

[ka]

[ele]

[elle]

M

N

Ñ

O

P

Q

R

[eme]

[ene]

[eñe]

[o]

[pe]

[cu]

[erre]

S

T

U

V

W

X

Y

[ese]

[te]

[u]

[uve]

[uve
doble ]

[equis]

[i griega]

Z

[zeta]

HISZPANIA topaństwo nad oceanemAtlantyckim i morzem Śródziemnym w południowo-zachodniej Europie, zajmujące ok. 85% pow. Płw. Iberyjskiego, Baleary (Majorka, Minorka oraz Ibiza), Wyspy Kanaryjskie oraz m. Ceuta i m. Melilla w Afryce Północnej

Nazwa pełna polska:Królestwo Hiszpanii,hiszp.España,hiszp.Reino de España

Powierzchnia:506 tys. km2

Ludność: ok.43,5 mln mieszkańców

Struktura narodowa:Hiszpanie 73%; Katalończycy 18%; Galisyjczycy 6%; Baskowie 2%; inni 1%

Struktura wyznaniowa:katolicy 94%; muzułmanie 1%; inni 5%

Stolica:Madryt

Ustrój:monarchia konstytucyjna

Podział administracyjny:17 regionów autonomicznych, 2 miasta autonomiczne (Ceuta, Melilla)

Język urzędowy:hiszpański, kataloński (regionalnie), galisyjski (regionalnie), baskijski (regionalnie)

Jednostka monetarna:euro (EUR)

Oficjalne strony WWW:www.congreso.es, www.sispain.org

PERFECT Centrum Edukacji, 61-804 Poznań, ul. Św. Marcin 26/15 nr konta: mBank 83 1140 2004 0000 3102 4322 0403

zapraszamy na nasz fanpage na facebooku: www.facebook.com/kursyperfect
w sprawie zajęć i wolnych miejsc w grupach, prosimy o kontakt mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 607584123 lub 605186680

OHC kursy wyjazdowe ohc   Nowela partnerzy perfect kursy jezykowe poznan    PAH partnerzy perfect kursy jezykowe poznan    Eskulap partnerzy perfect kursy jezykowe poznan    MK aikido partnerzy perfect kursy jezykowe poznan    Academic partnerzy perfect kursy jezykowe poznan